Show sidebar

Plūdė Waggler Transformer /5+5g; 6+4g; 7+3g; 8+2g/ 10vnt

Plūdė Waggler skaidri /6+4g; 7+3g; 8+2g/ 10vnt

Plūdė skaidri tolimo užmetimo /7+8g; 9+6g; 11+4g/ 10vnt

Plūdė vandens burbulas /S-Ø2,5cm; M-Ø3,5cm/ 20vnt.

Plūdė lydekoms ir vėjažuvėms /15g; 20g/ 10vnt.

Plūdė lydekoms ir vėjažuvėms /10g; 15g; 25g; 30g; 40g/ 10vnt.

Neslankiojanti plūdė /1,0g; 1,5g; 2,0g; 2,5g/ 10vnt.

Neslankiojanti plūdė /1,0g; 1,5g; 2,5g/ 10vnt.

Neslankiojanti plūdė /1,0g/ 10vnt.

WIR-08-10

Neslankiojanti plūdė /2,0g/ 10vnt.

WIR-02-20

Neslankiojanti plūdė /2,5g/ 10vnt.

WIR-01-25

Srovinė plūdė /1.5g; 2.5g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /3,0g; 3,5g; 4,0g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /2,0g/ 10vnt.

WIR-19-20

Srovinė plūdė /2,0g/ 10vnt.

WIR-17-20

Srovinė plūdė /2g; 2.5g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /2g; 3g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /6,0g/ 10vnt.

WIR-05-60

Srovinė plūdė /3,0g/ 10vnt.

WIR-15-30

Srovinė plūdė /3g; 4g; 6g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /5,0g/ 10vnt.

WIR-07-50

Srovinė plūdė /5g; 6g/ 10vnt.

Neslankiojanti plūdė /4g; 5g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /4g; 5g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /4g; 5g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /5g; 6g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /2g; 4g; 5g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /3g; 5g; 6g/ 10vnt.

Srovinė plūdė /3,5g; 5,5g/ 10vnt.

H017-55

Srovinė plūdė /5g/ 10vnt.

1H-1

Neslankiojanti plūdė /5g; 6g; 7g/ 10vnt.

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /1g; 2g/ 10vnt.

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /1g; 1,5g; 2g; 3g/ 10vnt.

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /1g; 1,5g/ 10vnt.

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /4g; 5g; 6g/ 10vnt.

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /1g; 2g; 3g/ 10vnt.

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /1g; 2g/ 10vnt.

4030610

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /1g/ 10vnt.

PK-06-10

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /1g/ 10vnt.

43780

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /1g/ 10vnt.

43532

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /1g/ 10vnt.

PS-01

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /2g/ 10vnt.

4050610

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /5g; 6g/ 10vnt.

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /5g; 6g/ 10vnt.

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /5g; 6g/ 10vnt.

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /5g/ 10vnt.

PK-06-50

Srovinė plūdė su švieselės laikikliu /5g/ 10vnt.

C-50